ما اين هفته توي نمايشگاه هانوفر هستيم، بياي و ببينمون!

April 22, 2024
آخرین اخبار شرکت ما اين هفته توي نمايشگاه هانوفر هستيم، بياي و ببينمون!

سلام دوستان، وقتی که در هانور آلمان هستید، لطفاً بیایید و با ما ملاقات کنید!
۲۲ تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، غرفه Tongjin:HALL-E06

آخرین اخبار شرکت ما اين هفته توي نمايشگاه هانوفر هستيم، بياي و ببينمون!  0

 

سالن 6- E06... ما سیلندر های الکتریکی و دستگاه سرو پرس داریم

Automation & Sensor Technology · Carbon-neutral Production · Digital Industries Full Solution Providers · Drive Technology · Embedded Systems · Fluid Power · Industrial Services· Industrial Internet · Linear Technology · Logistics Automation · Material Handling & Assembly · Process Automation · Robotics

آخرین اخبار شرکت ما اين هفته توي نمايشگاه هانوفر هستيم، بياي و ببينمون!  1

آخرین اخبار شرکت ما اين هفته توي نمايشگاه هانوفر هستيم، بياي و ببينمون!  2